Kontakt

605-844-424 - rozmiar32@o2.pl - Zapytaj o produkt 9:00 - 20:00

Nowości

Regulamin

Regulamin zakupów i korzystania ze sklepu internetowego


§ 1
Definicje


1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Luiza Skubik, wpisaną do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 731-102-51-06, REGON 470708143.

2. Administrator – administrator danych osobowych klienta jest sprzedawca Luiza Skubik.

3. Producent – firma produkująca sukienki i torby będąca właścicielem sklepu Rozmiar32.pl

4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, będący pełnoletnią osobą fizyczną i posiadający pełną zdolność do czynność prawnych.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
6. Kupujący – zarówno Klient jak i Przedsiębiorca.
7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rozmiar32.pl
8. Umowa
zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
10. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
11. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.
13. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
15. Formularz wymiany/ zwrotu towaru – formularz dostępny w Sklepie Tutaj, umożliwiający dokonanie wymiany/ zwrotu towaru (bez konieczności podania przyczyny) w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.
16. Formularz reklamacji towaru – formularz dostępny Tutaj umożliwiający złożenie reklamacji.
17. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
18. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie, podajemy czy w ciągu ostatnich 30 dniach była obniżona promocyjna cena produktu.
19. Produkt – dostępna w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
20. Cennik dostaw – znajdujący się pod adresem Tutaj zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
21. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w Cenniku Dostaw znajdującym się pod adresem Tutaj
22. Dowód
zakupu – faktura lub paragon.
23. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
24. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie. 
25. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem Tutaj
26. Punkt
odbioru – miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
27. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych.
28. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

29. Opinie - o produkcie i e-sklepie weryfikujemy, taką opinię może wystawić tylko klient po dokonaniu zakupu w sklepie. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.

30. Gwiazdka - przy produkcie może zaznaczyć każdy odwiedzający e-sklep, ale ich nie weryfikujemy. 

 

§ 2
Postanowienia wstępne


1. Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta w firmie Luiza Skubik.
Sklep internetowy Rozmiar32.pl prowadzony przez Luizę Skubik, wpisany do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 731-102-51-06, REGON 470708143, pod adresem internetowym
www.rozmiar32.pl, na stronie dla urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
2. Korzystając ze strony Rozmiar32.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin zakupów i korzystania ze sklepu internetowego”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.
3. Składając zamówienie w tym portalu, Klient oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawierania umów.
4. Przeglądanie asortymentu Sklepu i dokonywanie zakupów nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta, zgodnie z postanowieniem § 4 Regulaminu (Zakładanie Konta w Sklepie) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
5. Dostępność produktów i usług na stronie Rozmiar32.pl w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty będą dostępne zawsze. Zastrzegam sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.
6. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie Rozmiar32.pl w momencie składania zamówienia. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznawanie się co jakiś czas z treścią Regulaminu, gdyż za wiążący uznaje Regulamin obowiązujący w momencie zawierania konkretnej Umowy lub korzystania z portalu. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w portalu. 
7. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
8. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
11. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
12. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
13. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
14. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
15. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.rozmiar32.pl, należy je wszystkie wyłączyć́. 
16. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
17. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, od 01 stycznia 2023r. stosuje się do dyrektywy Omnibus. 
18. Kupujący zobowiązany jest do: 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
b) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 
d) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego, 
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
f) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.


§ 3
Kontakt ze Sklepem


1. Adres Sprzedawcy: ul. Łaska 92 lok. 69, 95-200 Pabianice, 

    Adres korespondencyjny, ZWROT TOWARU: ul. 3 Maja 3 m 5, 95-200 Pabianice,

2. Sprzedawca: Luiza Skubik

3. Adres e-mail Sprzedawcy: rozmiar32@o2.pl

4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 605 844 424 w godzinach 9:00 - 20:00
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO BP  97 1020 3437 0000 1002 0245 2019
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanego w niniejszym paragrafie.


§ 4
Zawarcie umowy i realizacja


1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zmawiam i płacę”.
3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.
5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności od 1 do 7 dni roboczych.                                                           

6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 12b.


§ 5
Cena i płatność

1. Ceny podane w Sklepie nie uwzględniają opłaty za przesyłkę, darmowa przesyłka do wszystkich zamówień.
2. Ceny w Sklepie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem powyższych zastrzeżeń, zmiany nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.
3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

- Płatność przelewem elektronicznym Blue Media S.A.
- Płatność Blik,  

- Płatność przelewem na konto Sprzedawcy PKO BP 97 1020 3437 0000 1002 0245 2019

- Płatność kartą kredytową,                                                                                                                                 

- Raty mBank dostępne przy zakupach od 300 do 20000 zł, decyzja banku o udzieleniu kredytu następuje nawet w 15 minut od wysłania wniosku przez klienta sklepu do kilku dni roboczych. Złożenie wniosku, otrzymanie decyzji z banku i zaakceptowanie umowy odbywa się w jednym procesie kredytowym przy minimum formalności. Całość kosztów uzyskania kredytu ponosi klient sklepu decydujący się na tą formę płatności.                                                                                                                                              

- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.                             

4. Termin dokonania płatności to 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
5.  Zwrot środków w przypadku zwrotu zakupionych produktów, nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania i weryfikacji zwracanego towaru, przelewem na konto kupującego. W przypadku zwrotu towaru przy zakupach na raty w mBanku środki są zwracane na rachunek do banku udzielającego kredytu.

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

§ 6

Dostawa


1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  - Przesyłka kurierska,                                                                                                                                         

  - Paczkomaty In Post,
  - Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy - bezpłatny (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze Sprzedawcą).
2. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Klient. Klient w pełni obejmie produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy.
3. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będę mogła dotrzymać terminu dostawy, poinformuję Klienta o zaistniałej sytuacji, dając mu możliwość dalszych zakupów i ustalenia nowego terminu dostawy lub anulowania zamówienia ze zwrotem wpłaconej kwoty w całości. 
4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie towarów, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych towarów pod ustalonym adresem dostawy.
5. Czas oczekiwania na dostawę to 48 h po nadaniu przesyłki, o której informujemy w e-mail.                                       

6. Koszt każdej metody dostawy darmowy.                                                                                                     

7. Czas na odbiór przesyłki z paczkomatu In Post to 48 godzin od otrzymania powiadomienia 24/7.                                                                                                         


§ 7
Realizacja Zamówienia


1. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty za Produkt (w przypadku przelewu) lub autoryzacji płatności przez Blue Media S.A.
2. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
3. Wysyłka Produktów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Produktów.
4. Czas oczekiwania na wysyłkę wynosi od 1 do 7 dni roboczych (czas skompletowania Produktów). Wszystkie Produkty w Sklepie są wykonywane ręcznie dlatego czas ich realizacji jest wydłużony.
5. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta faktura, które Klient otrzymuje wraz z Produktem. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
6. Odbierając dostarczoną przez kuriera lub Pocztę Polską przesyłkę z Produktem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera lub pracownika Poczty oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. 


§ 8
Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient może w terminie 14 dni od otrzymania Produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiekolwiek przyczyny (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dotyczy zakupów dokonanych do 31 grudnia 2022r.). Od 01 stycznia 2023 r. obowiązuje dyrektywa Omnibus z 06 grudnia 2022r. o ochronie konsumenta.
2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, a dostępnym  Tutaj lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
3. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy wysłać zawiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy, na mój adres w stanie nienaruszonym (tzn. towar musi być nieużywany i nieuszkodzony) wraz z pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu, dowodem zakupu (paragon lub faktura) oraz danymi do przelewu.
7. Towar musi być odesłany paczką (nie przyjmuję przesyłek za pobraniem, ani wysłanych na mój koszt) - nie odpowiadam za zagubienie, uszkodzenie przesyłki.
8. Pieniądze zwracam do 7 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Klienta, zwrotowi podlegają wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki (jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego).
9. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
10. Zastrzegam sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktów wysłanych lub przekazywanych po terminie na zwrot lub produktów, które nie są w takim samym stanie, w którym zostały otrzymane. Nie dokonuję zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymagań. 


§ 9
Reklamacja i gwarancja


1. Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Klient może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Ma to zastosowanie do zakupów zrobionych do 31 grudnia 2022r. Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady. Od 01 stycznia 2023r. reguluje to ustawa implementująca tzw. dyrektywa Omnibus z dn. 06 grudnia 2022r.
2. Klient ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu. 
3. W wyżej wymienionym terminie Klient może, zamiast usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Rozmiar32.pl. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. Klient musi skorzystać z Formularza Reklamacyjnego Tutaj naszego Regulaminu. 
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych, od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem. 
6. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient. Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed naruszeniem w transporcie. Nie przyjmujemy paczek wysłanych opcją “za pobraniem”.
7. Zapłacona kwota, w razie uszkodzenia lub wady produktu, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami dostawy wysłania produktu i kosztem wysyłki tego Produktu do Sprzedawcy.
8. Wymiana torebek skórzanych może nastąpić tylko na inny model, ponieważ w większości powstają tylko w jednym egzemplarzu. 
9. Skóra jako surowiec naturalny może różnić się: fakturą, odcieniem, grubością, załamaniami, znamionami, bliznami. Wymienione różnice są charakterystyczne dla skór naturalnych i nie należy traktować ich jako wady.
10. Z uwagi na naturalne właściwości skóry, reklamacji nie podlegają:
a) Naturalne zużycia torebek, różnice w strukturze skóry.
b) Uszkodzenia mechaniczne przypadkowe lub celowe powstałe podczas niewłaściwego użytkowania torebek, niezgodne z przeznaczeniem (obicia, otarcia, rozdarcia, zadrapania, plamy powstałe po przemoczeniu torebki czy plamy innego pochodzenia, przybrudzenia czy przepocenia, uszkodzenia powłoki lakierowanej, odbarwiania, rozerwania podszewek).
c) Różnice w barwach i odcieniach kolorystycznych torebek, które wynikają z różnicy w ustawieniach parametrów monitora klienta.
d) Produkty niewłaściwie pielęgnowane. 


§ 10
Pielęgnacja torebek skórzanych i zasady prania sukienek dzianinowych


1. Torebki skórzane, które sprzedajemy są przez nas projektowane i ręcznie szyte, w 100% nowe i pozbawione jakichkolwiek wad, przechodzą gruntowną kontrolę jakości
Do wyrobu torebek wykorzystujemy naturalne skóry. Skóra jako surowiec naturalny może różnić się: fakturą, odcieniem, grubością, załamaniami, znamionami, bliznami. Wymienione różnice są charakterystyczne dla skór naturalnych i nie należy traktować ich jako wady.

Z uwagi na naturalne właściwości skóry, reklamacji nie podlegają:

  • Naturalne zużycia torebek, różnice w strukturze skóry.
  • Uszkodzenia mechaniczne przypadkowe lub celowe powstałe podczas niewłaściwego użytkowania torebek, niezgodne z przeznaczeniem (obicia, otarcia, rozdarcia, zadrapania, plamy powstałe po przemoczeniu torebki czy plamy innego pochodzenia, przybrudzenia czy przepocenia, uszkodzenia powłoki lakierowanej, odbarwiania, rozerwania podszewek).
  • Różnice w barwach i odcieniach kolorystycznych torebek, które wynikają z różnicy w ustawieniach parametrów monitora klienta.
  • Produkty niewłaściwie pielęgnowane.


2. W przypadku użytkowania skórzanych torebek należy przestrzegać kilku uniwersalnych zasad:
a) Unikać przemoczenia torebki skórzanej (np. podczas deszczu) – w razie przemoczenia opróżnić torebkę z całej zawartości, równo ułożyć (tak, żeby nie było żadnych załamań, zagnieceń, nierówności), suszyć w pokojowej temperaturze.
b) Dla zachowania dobrego stanu skór można co pewien czas poddawać je konserwacji za pomocą odpowiednich środków. Zawsze należy dokonać próbnego użycia odpowiednich środków pielęgnacyjnych w miejscach mało widocznych (np. spód paska torebki skórzanej), co pozwala na sprawdzenie ich oddziaływania na powierzchnię skóry. Po 24 godzinach od próby sprawdzić reakcję skóry i przy pozytywnym efekcie można zastosować środek do całego Produktu. Zabiegi pielęgnacyjno-konserwujące można przeprowadzać regularnie, co 2-3 miesiące. Stosowanie właściwych środków do pielęgnacji i konserwacji skóry zabezpiecza ją przed uszkodzeniami i sprawia, że dłużej wygląda jak nowa.
c) Unikać zabrudzenia torebki skórzanej np. nie kłaść torebki na mokrych czy brudnych powierzchniach.
d) Unikać noszenia w torebce skórzanej bardzo ciężkich zawartości lub przedmiotów powodujących odkształcenie się skóry.
3. Sukienki dzianinowe prać w temperaturze 40 stopni. Prasować przy maksymalnej temperaturze 110֯. Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.
4. Skład sukienek: 95% bawełna + 5% elastan.


§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Rozmiar32.pl w następujących celach:
a) Realizacji i wykonania zamówienia;
b) Dostarczania Klientowi informacji o produktach sklepu internetowego Rozmiar32.pl, łącznie z wysyłaniem informacji handlowych pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej (np. SMS) na temat w/w produktów;
c) W przypadku, gdy Klient podaje dane osobowe osoby trzeciej, ma obowiązek poinformować tę osobę o użyciu jej danych i uzyskać zgodę w tej sprawie. 
3. Rozmiar32.pl jako administrator danych osobowych zobowiązuje się zapewnić poufność danych osobowych Klienta oraz możliwość realizacji jego praw do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej Umowy.
5. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
6. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i prawidłowe oraz zobowiązuje się powiadomić o wszelkich zmianach lub poprawkach tych danych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, jakie podanie błędnych, niedokładnych lub niepełnych informacji w formularzu rejestracyjnych, może spowodować w tym sklepie internetowym lub wobec osoby za nią odpowiedzialnej lub wobec dowolnej osoby trzeciej.
7. Pliki typu cookies – sklep internetowy Rozmiar32.pl używa plików cookie, czyli małych plików tekstowych zawierających informacje o tym, jak Klient korzysta z ww. sklepu, których głównym celem jest usprawnienie wizyt Klienta w witrynie. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies stosowanych w tym sklepie  Rozmiar32.pl.


§ 12
Prawo do zmiany Regulaminu


1. Klient musi się stosować do niniejszego Regulaminu obowiązującego w czasie, gdy korzysta z tego sklepu internetowego lub składa zamówienie.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. : zmiany przepisów prawa, zmiana sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7dniowym wyprzedzeniem.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin Tutaj. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 


§ 13
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego dotyczy zakupów dokonanych do 31 grudnia 2022r.; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych. Od 01 stycznia 2023r. reguluje dyrektywa Omnibus z dn. 06 grudnia 2022r.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy Rozmiar32.pl zawierane są w języku polskim.
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Kupujący może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl